Mirats

This Day in History: 1985-08-17

17/08/1985

Chúc mừng Sinh nhật Anh Bùi Văn Nam

Nhân viên ARO/AIS – Tổ phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai