Mirats

This Day in History: 1985-08-16

16/08/1985

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Minh Ngọc

Kiểm soát viên không lưu – Tổ không lưu  

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai