Mirats

This Day in History: 1985-07-22

22/07/1985

Chúc mừng Sinh nhật Anh Trương Công Lượng

Kỹ sư kỹ thuật – Tổ kỹ thuật 

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai