Mirats

This Day in History: 1984-10-10

10/10/1984

Chúc mừng Sinh nhật Anh Đinh Văn Sơn

Nhân viên an ninh hàng không Tổ An ninh – Phục vụ 

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài