Mirats

This Day in History: 1984-09-13

13/09/1984

Chúc mừng Sinh nhật Anh Hoàng Đình Nhựt

Tổ trưởng – Tổ An ninh – Phục vụ

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai