Mirats

This Day in History: 1984-07-06

06/07/1984

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Hà Nam

Nhân viên ARO/AIS Tổ Phục vụ bay

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài