Mirats

This Day in History: 1982-10-09

9/10/1982
Chúc mừng Sinh nhật Anh Huỳnh Ngọc Lợi


Kiểm soát không lưu 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Pleiku