Mirats

This Day in History: 1982-04-12

12/04/1982

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Trần Hòa

Kiểm soát viên không lưu – Tổ không lưu  

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai