Mirats

This Day in History: 1982-01-05

05/01/1982

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Duy Lĩnh

Kiểm soát viên không lưu Tổ Không lưu

Đài Kiểm soát không lưu Phú Bài