Mirats

This Day in History: 1980-09-29

29/09/1980

Chúc mừng sinh nhật Anh Lê Ngọc Tuấn

 Kíp trưởng KL – Kíp trực không lưu

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng