Mirats

This Day in History: 1979-09-10

10/09/1979

Chúc mừng Sinh nhật Chị Thân Thị Hường

Đài phó (kỹ thuật) Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai 

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai