Mirats

This Day in History: 1979-07-14

14/07/1979

Chúc mừng Sinh nhật Chị Phan Thị Dung

Tổ trưởng – Tổ phục vụ bay 

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai