Mirats

This Day in History: 1978-01-06

06/01/1978

Chúc mừng Sinh nhật Anh Lê Quang Thuật

Tổ trưởng tổ phục vụ bay 

Đài Kiểm Soát Không Lưu Phù Cát