Mirats

This Day in History: 1977-10-06

06/10/1977
Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Như Khang

Đài trưởng Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai 

Đài Kiểm soát không lưu Chu Lai