Mirats

This Day in History: 1976-05-05

05/05/1976

Chúc mừng sinh nhật Anh Huỳnh Ngọc Thịnh 

Kiểm soát không lưu – Kíp trực không lưu

Trung tâm Kiểm soát TC-TS Đà Nẵng