Mirats

This Day in History: 1968-12-03

03/12/1968

Chúc mừng Sinh nhật Anh Nguyễn Thành Minh 

Phụ trách Bộ phận Bộ phận Huấn luyện không lưu

Phòng Không lưu