Mirats

MÔ HÌNH TỔ CHỨC

 • Từ ngày đầu thành lập Trung tâm Quản lý bay Đà Nẵng có 04 Ban chức năng: Ban Không lưu, Ban Thông tin, Ban Dẫn đường, Ban Nghiệp vụ và 42 CBCNV. Đến nay Công ty đã phát triển lớn mạnh với tổng số CBCNV Công ty Quản lý bay miền Trung hiện nay là 617 người (đến tháng 3/2021); bao gồm 07 Phòng chức năng và 14 đơn vị trực thuộc, cụ thể:

* 07 Phòng chức năng:

 • Văn phòng Công ty;
 • Phòng Tổ chức Cán bộ – Lao động;
 • Phòng Tài chính;
 • Phòng Kế hoạch;
 • Phòng Kỹ thuật;
 • Phòng Không lưu;
 • Phòng An toàn – Chất lượng và An ninh.

* 03 Trung tâm:

 • Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Đà Nẵng
 • Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Cam Ranh (Trung tâm chuyển từ Công ty QLB miền Nam về Công ty QLB miền Trung từ ngày 01/01/2020)
 • Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật

* 07 Đài Kiểm soát không lưu:

 • Đài KSKL Đà Nẵng
 • Đài KSKL Phú Bài (Huế)
 • Đài KSKL Chu Lai (Quảng Nam)
 • Đài KSKL Pleiku (Gia Lai)
 • Đài KSKL Phù Cát (Bình Định)
 • Đài KSKL Cam Ranh (Khánh Hòa) (Đài chuyển từ Công ty QLB miền Nam về Công ty QLB miền Trung từ ngày 01/01/2020)
 • Đài KSKL Tuy Hòa (Phú Yên) (Đài chuyển từ Công ty QLB miền Nam về Công ty QLB miền Trung từ ngày 01/01/2020)

* 03 Trạm Radar Thông tin:

 • Trạm Radar Thông tin Sơn Trà 1 (Đà Nẵng)
 • Trạm Radar Thông tin Sơn Trà 2 (Đà Nẵng)
 • Trạm Radar Thông tin Quy Nhơn.

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC