Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnHoạt động công tyHưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực...

Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực Gia đình năm 2024

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã chọn ngày 28/6 là Ngày Gia đình Việt Nam và đến năm 2016 lấy tháng 6 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”.

Đây là tháng cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Thực hiện văn bản số 2977/QLB-TCCB ngày 20/5 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024, Công ty Quản lý bay miền Trung đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể người lao động với nội dung “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”.

Bạo lực gia đình đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, làm hạn chế sự tham gia của họ vào đời sống cộng đồng, không chỉ gây hậu quả về thể chất, tâm lý cho các thành viên trong gia đình mà còn vi phạm nghiêm trọng các quyền con người.

Trong những năm qua, Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Sự ra đời của Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật trẻ em năm 2016 là những cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình, nhất là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em rất dễ trở thành đối tượng, nạn nhân của bạo lực gia đình.

Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hòa thuận, hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Vai trò của gia đình ngày càng được khẳng định để giữ vững nền tảng xã hội, nâng cao nguồn nhân lực tạo đà phát triển của Đất nước.

Tư liệu :

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Binh-dang-gioi-2006-73-2006-QH11-15866.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-2007-02-2007-QH12-59647.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Luat-Hon-nhan-va-gia-dinh-2014-238640.aspx

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016-303313.aspx

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây