Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngCBNV Công ty Quản lý bay miền Trung tích cực hưởng ứng...

CBNV Công ty Quản lý bay miền Trung tích cực hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

Triển khai thực hiện văn bản của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam về tuyên truyền, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung đã triển khai cuộc thi đến các tổ chức đoàn thể và được CBNV trong Công ty hưởng ứng tích cực, nhiệt tình.

Cuộc thi thực hiện theo Kế hoạch số 421-KH/BTGTW, ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 26/02/2024 và kết thúc ngày 15/3/2024, bao gồm 03 tuần thi bằng hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi. Nội dung bao gồm các Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò của mình đã tuyên truyền, phổ biến, vận động và được đoàn viên, người lao động hưởng ứng và tham gia nhiệt tình, sau khi cuộc thi kết thúc có 611/619 đoàn viên, người lao động tham gia, đạt 98,70%.

CBNV Công ty tích cực hưởng ứng cuộc thi

Thông qua cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên, người lao động nẵm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, từ đó góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết của Đảng ủy Công ty và Tổng công ty.

Bộ phận đoàn thể.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây