Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngHưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng...

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể; là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, người lao động trước hết là người đứng đầu.

Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/ĐUK, ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Công văn số 774-CV/TVĐU ngày 06/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, ngày 28/4/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung đã ban hành văn bản số 2493-CV/TVĐU chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đoàn thể tuyên truyền và hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận trong toàn đảng bộ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị.

Trong kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 5/2023 các chi bộ trong đảng bộ đã nghiên cứu, thảo luận nội dung Cuộc thi chính luận và kêu gọi cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia tích cực, mang lại kết quả cao nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới chính là bảo vệ hòa bình của đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng của dân tộc.

Cuộc thi chính luận sẽ nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, người lao động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cho lực lượng tham gia làm công tác tuyên truyền, giáo dục trong đảng bộ; hình thành mạng lưới rộng khắp góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ hôm nay và mãi về sau.

(Đính kèm Kế hoạch số 107-KH/ĐUK, ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương)

https://mirats.vn/wp-admin/media-new.php

Đỗ Nguyên Hùng

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây