Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngHướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày...

Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Ngày 04/11/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản số 76-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023).

Theo đó, Ban Tuyên giáo hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trọng tâm như sau:

 1. Diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của Chiến thắng Ấp Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định đây là trận đầu quân và dân ta đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “chiến xa vận” của Mỹ – Ngụy, mở đường cho cao trào tiêu diệt sinh lực địch trong càn quét, bắn máy bay, đánh thiết giáp và đưa phong trào phá ấp chiến lược lên đỉnh cao; đánh dấu sự phát triển về thế và lực của ta, mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”; đánh dấu sự chuyển biến về chất của chiến tranh cách mạng và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam.
 2. Sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, kịp thời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.
 3. Thành tựu của đất nước, địa phương sau 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc; sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang ba thứ quân; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 4. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, lợi dụng sự kiện để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
 5. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương; chú trọng các hoạt động trọng tâm và công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài.

Các hoạt động kỷ niệm, gồm: Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023); tổ chức Hội thảo khoa học (cấp bộ, ngành); tổ chức triển lãm ảnh và hiện vật; xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc; tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động: Tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao… phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo cũng định hướng một số khẩu hiệu tuyên truyền như:

 1. Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023)!
 2. Chiến thắng Ấp Bắc – Dấu mốc quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc!
 3. Xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc!
 4. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại!
 5. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp!
 6. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!
 7. Phát huy tinh thần Chiến thắng Ấp Bắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
 8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Công ty Quản lý bay miền Trung căn cứ tình hình thực tế triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm, như sau:

 1. Tổ chức tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý bay miền Trung: mirats.vn về thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng của Chiến thắng Ấp Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
 2. Tuyên truyền, phổ biến Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023) do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn, thực hiện đăng tải trên website mirats.vn.
 3. Thiết kế và cài đặt banner tuyên truyền trên trang chủ của website.
 4. Tuyên truyền thông qua các hội nghị sinh hoạt đảng, sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng- Đoàn thể.

Xem Đề cương truyên truyền tại đây!

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây