Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngHội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết...

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW5, khóa XIII tại Công ty Quản lý bay miền Trung

Thực hiện Công văn số 863-CV/ĐU ngày 18/7/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT và văn bản số 603-TB/TVĐU ngày 20/7/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ngày 21 và 22/7/2022, Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị tại Trụ sở Công ty Quản lý bay miền Trung với sự tham dự của cán bộ, đảng viên của Công ty, Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng và Trung tâm Khí tượng hàng không Đà Nẵng.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW5, khóa XIII

Hội nghị đã được các được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tóm lược các vấn đề đặt ra trong tình hình mới, với các đặc điểm nổi bật liên quan đến kinh tế, chính trị, tình hình dịch bệnh Covid-19, các nguy cơ tiềm ẩn và các vấn đề được đăt ra hiện nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật một số bất cập trong công tác quản lý đất đai hiện nay, từ đó nêu ra tính cấp thiết của việc phải đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Nghị quyết Trung ương 18 tiếp tục khẳng định đất đai là tài sản sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý và là công cụ sản xuất cơ bản cho mọi hoạt động kinh tế, xã hội. Thông qua Hội nghị, TT Phạm Minh Chính khẳng định tiếp tục chính sách thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn sắp đến nhằm biến đất đai trở thành công cụ sản xuất, tạo động lực cho sự phát triển xã hội.

Cán bộ, đảng viên khu vực miền Trung tham dự Hội nghị

Trong nội dung Nghị quyết Trung ương thứ 19 liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới do đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban kinh tế TW trình bày, đã đánh giá lại kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCHTW Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội nghị chỉ rõ tầm nhìn và chính sách của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 và các nhiệm vụ, giải phá chủ yếu để thực hiện Nghị quyết 19 Trung ương 5 Khóa XIII.

Hội nghị còn được học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết số 20 về “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 21 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. BCH TW Đảng đã nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay, cũng như tập trung xây dựng các chính sách phát triển nguồn nhân lực, đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, thông tin tư liệu, thị trường, kết cấu hạ tầng nhằm tăng cường và phát triển hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể trong giai đoạn sắp đến.

Trong quá trình phát triển mới không thể không có vai trò lãnh đạo của các cấp tổ chức đảng. Nghị quyết 21 khẳng định tính tiên phong, lãnh đạo của Đảng, trong đó đề ra tính cấp thiết của việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đi đôi với tăng cường công tác kiếm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới, định hướng phát triển toàn diện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Thông qua Hội nghị, các đảng viên Công ty Quản lý bay miền Trung đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chính sách và mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của Đảng trong thời gian sắp đến. Việc này là cơ sở để định hướng tư tưởng, chính trị và phương hướng hoạt động cho các tổ chức cơ sở đảng, cũng như mỗi đảng viên. Từ đó, các tổ chức cơ sở đảng cần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và nâng cao chất lượng đảng viên nhằm đáp ứng và thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung của NQTW Đảng lần thứ 5, Khóa XIII.

Việt Trần

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây