Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông đoànQuá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Tổng công...

Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam – Phần I

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY DÂN DỤNG VIỆT NAM TRỰC THUỘC
CÔNG ĐOÀN CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Ngày 20/4/1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Bùi Danh Lưu ký Quyết định số 746-QĐ/TCCB-LĐ về việc chuyển đổi Công ty Quản lý bay dân dụng Việt Nam thành Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam. Để phù hợp chức năng, nhiệm vụ mới, ngày 16/7/1993, Công đoàn Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quyết định số 69/TC-CB thành lập Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

Công đoàn Trung tâm được thành lập trên cơ sở kiện toàn lại Công đoàn Công ty Quản lý bay Hàng không dân dụng Việt Nam và 03 Công đoàn bộ phận thuộc 03 Cụm Cảng miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Tổng số cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trung tâm khi mới thành lập là 1.460 đoàn viên. Ban Chấp hành lâm thời gồm 09 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Chánh Văn phòng – Chủ tịch Công đoàn;
 2. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bay Hà Nội – Phó Chủ tịch;
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó Phòng Tài chính – UVBCH
 4. Đồng chí Phạm Tường Vân, Chuyên viên Phòng TCCB – UVBCH
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm – UVBCH
 6. Đồng chí Đặng Văn Điệt, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh – UVBCH
 7. Đồng chí Trần Hạnh Phúc, Trung tâm Quản lý bay Đà Nẵng – UVBCH
 8. Đồng chí Nguyễn Tiến Quy, Trung tâm thông tin Hàng không – UVBCH
 9. Đồng chí Bùi Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan Trung tâm – UVBCH

Từ những ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng và ban hành Điều lệ hoạt động, các quy chế, quy định có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và các chế độ chính sách liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị là chỉ huy điều hành bay an toàn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời tập trung toàn bộ lực lượng cho công tác đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực chuẩn bị cho việc tiếp nhận lại phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh vào tháng 12/1994.

Các kỳ Đại hội

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Quản lý bay Việt Nam đã trải qua các kỳ đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của tổ chức Công đoàn gắn liền với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Quản lý bay Việt Nam.

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 1994 – 1998)

Đại hội tổ chức ngày 25/05/1994, mục tiêu của Đại hội:

– Phát huy tinh thần làm chủ của CNLĐ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức quản lý, khai thác tốt các trang thiết bị hiện có. Nâng cao chất lượng các dịch vụ, quản lý điều hành an toàn mọi hoạt động bay.

– Nâng cao trình độ mọi mặt cho các đối tượng lao động đặc biệt là cán bộ, nhân viên kỹ thuật, kiểm soát viên không lưu để khai thác có hiệu quả trang thiết bị các công trình FIR, điều hành an toàn, điều hòa các hoạt động bay sau khi nhận chuyển giao.

– Tổ chức vận động công nhân lao động thi đua khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ từng năm trên cơ sở ổn định và mở rộng cơ sở làm việc, đời sống cán bộ, CNLĐ được cải thiện; đảm bảo công bằng, dân chủ, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng Công đoàn Quản lý bay vững mạnh”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Tiến Sâm, Anh hùng Lực lượng VTND, Phó Tổng Giám đốc
 2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Chánh Văn phòng
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó phòng Tài chính
 4. Đồng chí Phạm Tường Vân, Phòng TCCB
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm.
 6. Đồng chí Nguyễn Tiến Quy, Trung tâm thông tin Hàng không.
 7. Đồng chí Nguyễn Phúc Tài, Chuyên viên.
 8. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội.
 9. Đồng chí Huỳnh Thị Hạnh – Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh.
 10.  Đồng chí Đặng Văn Điệt, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh.
 11.  Đồng chí Trần Hạnh Phúc, Trung tâm Quản lý bay Đà Nẵng.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

 1. Đồng chí Nguyễn Tiến Sâm, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn
 2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Chánh Văn phòng – Phó Chủ tịch Công đoàn.
 3. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

Trong nhiệm kỳ này diễn ra một sự kiện quan trọng, đó là Việt Nam được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) giao lại quyền điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh (FIR Hồ Chí Minh). Với vai trò là tổ chức đại diện người lao động, Công đoàn đã tập trung kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, vận động người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc công tác chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu của ICAO để được tiếp nhận lại quyền quản lý điều hành phần phía Nam FIR Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã khẳng định năng lực, vị thế của ngành Quản lý bay Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, góp phần tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước, đảm bảo phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng trong việc quản lý vùng trời thân yêu của Tổ quốc.

Các thành tích khen thưởng đạt được trong nhiệm kỳ

– Năm 1993: Bằng khen Công đoàn Ngành hàng không Việt Nam.

– Năm 1994: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Năm 1995: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Năm 1996: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Năm 1997: Bằng khen Công đoàn Ngành hàng không Việt Nam.

Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 1998 – 2000)

Đại hội tổ chức ngày 12/6/1998, mục tiêu của Đại hội:

“Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh hiện đại hóa ngành Hàng không dân dụng Việt Nam”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư  Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó Phòng Tài chính.
 3. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội.
 4. Đồng chí Nguyễn Xuân Cách, Trung tâm Điều hành bay.
 5. Đồng chí Phạm Tường Vân, Phòng TCCB.
 6. Đồng chí Lê Trường Lộc, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội.
 7. Đồng chí Huỳnh Thị Lê Hạnh, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh.
 8. Đồng chí Đặng Văn Điệt, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh.
 9. Đồng chí Phan Tất Thành, Trung tâm Quản lý bay Hồ Chí Minh.
 10.  Đồng chí Phan Văn Xý, Trung tâm Thông tin hàng không.
 11.  Đồng chí Phạm Đức Nam, Trung tâm Quản lý bay Đà Nẵng.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

 1.  Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư  Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn;
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó Phòng Tài chính – Phó Chủ tịch Công đoàn;
 3. Đồng chí Văn Tiến Huấn, Trung tâm Quản lý bay Hà Nội – Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT.

Trong nhiệm kỳ này, với những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, người lao động Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam, năm 2000 tập thể cán bộ, CNLĐ Trung tâm vinh dự và tự hào khi Trung Tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam là đơn vị đầu tiên trong Ngành Hàng không Việt Nam được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, cá nhân ông Trần Xuân Mùi – Tổng Giám đốc Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam được tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Các thành tích khen thưởng đạt được trong nhiệm kỳ

– Năm 1998:

+ Bằng khen Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

+ Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về công tác ATVSLĐ.

– Năm 1999: Cờ thi đua Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

– Năm 2000: Cờ thi đua Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2001 – 2003)

Đại hội Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2001 – 2003)

Đại hội tổ chức ngày 26/4/2001, mục tiêu của Đại hội:

“Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lao động, tập trung xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, vận động cán bộ, CNVCLĐ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo làm chủ trang thiết bị hiện đại, thực hành tiết kiệm, tham gia quản lý sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trung tâm”.

          Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc;
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định – Phó Chủ tịch;
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Chén, Trung tâm Quản lý bay miền Bắc.
 4. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó Phòng Tài chính.
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chuyên viên chuyên trách công đoàn.
 6. Đồng chí Phạm Tường Vân, Phòng TCCB
 7. Đồng chí Mai Quang Phòng, Phó Chánh Văn phòng
 8. Đồng chí Trần Mạnh Nam, Trung tâm Hiệp đồng Chỉ huy điều hành bay
 9. Đồng chí Đỗ Hoàng Điệp, Trung tâm Quản lý bay miền Nam.
 10.  Đồng chí Phạm Đức Nam, Trung tâm Quản lý bay miền Trung.
 11.  Đồng chí Phan Văn Xý, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay.

Tại kỳ họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

 1.  Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn,
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định – Phó Chủ tịch,
 3. Đồng chí Nguyễn Văn Chén, Trung tâm Quản lý bay miền Bắc – Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT.

Các thành tích khen thưởng đạt được trong nhiệm kỳ

– Năm 2001: Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

– Năm 2002: Cờ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2003 – 2005)

Đại hội tổ chức ngày 22/5/2003, mục tiêu của Đại hội:

“Tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, đẩy mạnh công tác tư tưởng, phát động phong trào thi đua yêu nước; vận động CNLĐ phát huy nội lực; không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng các dịch vụ, điều hành bay tuyệt đối an toàn; thực hiện nếp sống văn hóa trong giao tiếp và trong lao động; chấp hành nghiêm các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật lao động của đơn vị; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng sự phát triển của đơn vị trong thời kỳ CNH – HĐH”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc.
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định – Phó Chủ tịch.
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bay miền Bắc.
 4. Đồng chí Hoàng Văn Đức, Phó Giám đốc, Trung tâm Hiệp đồng Chỉ huy điều hành bay.
 5. Đồng chí Trần Công, Phó Giám đốc, Trung tâm Quản lý bay miền Nam.
 6. Đồng chí Mai Quang Phòng, Phó Chánh Văn phòng Trung tâm.
 7. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó Phòng Tài chính.
 8. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chuyên viên
 9. Đồng chí Phạm Đức Nam, Trưởng Ban, Trung tâm Quản lý bay miền Trung.
 10.  Đồng chí Phạm Tường Vân, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động
 11.  Đồng chí Phan Văn Xý, Phó Giám đốc, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Quản lý bay.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn;

2.  Đồng chí Nguyễn Viết Định – Phó Chủ tịch,

3. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bay miền Bắc – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

Các thành tích khen thưởng đạt được trong nhiệm kỳ

– Năm 2003: Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Năm 2004: Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2005 – 2008)

Các đại biểu tham dự Đại hội Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam lần thứ V

Đại hội tổ chức ngày 18/8/2005, mục tiêu của Đại hội:

“Tiếp tục giữ vững phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, phối hợp các cấp chính quyền tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, thiết thực có hiệu quả trong CNLĐ. Xây dựng đội ngũ CNLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí:

 1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư  Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc
 2. Đồng chí Nguyễn Viết Định – Phó Chủ tịch.
 3. Đồng chí Nguyễn Đình Công, Phó Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Bắc.
 4. Đồng chí Nguyễn Văn Thược, Phó trưởng Phòng Tài chính.
 5. Đồng chí Nguyễn Đình Điềm, Chuyên viên Văn phòng Đảng Đoàn.
 6. Đồng chí Phạm Tường Vân, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.
 7. Đồng chí Mai Quang Phòng, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Khối cơ quan.
 8. Đồng chí Phạm Quốc Đạt, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật QLB.
 9. Đồng chí Hoàng Văn Đức, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Hiệp đồng CHĐHB.
 10.  Đồng chí Trần Công, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quản lý bay miền Nam.
 11.  Đồng chí Phạm Đức Nam, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Quản lý bay miền Trung.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Lê Văn Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc –  Chủ tịch Công đoàn,

2. Đồng chí Nguyễn Viết Định – Phó Chủ tịch;

3. Đồng chí Nguyễn Đình Công – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

Ngày 29/02/2008, Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 32 QĐ/CĐCHK chuẩn y đồng chí Đỗ Quang Việt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc làm Chủ tịch Công đoàn thay đồng chí Lê Văn Hằng nghỉ hưu theo chế độ.

Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Quản lý bay dân dụng Việt Nam nhiệm kỳ 2005 – 2008

Các thành tích khen thưởng đạt được trong nhiệm kỳ

– Năm 2005: Giấy khen Công đoàn Cục HKVN.

– Năm 2006: Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ:242/QĐ-TLĐ ngày 26/02/2007)

–  Năm 2007: 02 Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam (QĐ:1654/QĐ-TLĐ ngày 26/12/2007, QĐ:418/QĐ-TLĐ ngày 18/3/2008)

– Năm 2007: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (QĐ:1059/QĐ-TTg ngày 17/8/2007).

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TCT QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây