Mirats
HomeTin tức - Sự kiệnCông tác ĐảngPhát triển Đảng viên trong tình hình mới, những vấn đề đặt...

Phát triển Đảng viên trong tình hình mới, những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Vì vậy, tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Đảng viên mới, Kíp trưởng Lưu Văn Hân vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng

          Thấm nhuần tư tưởng đó, trong thời gian qua, được sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty Quản lý bay miền Trung, Chi bộ Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Đà Nẵng (Chi bộ) đã tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng, lập kế hoạch phân kỳ với từng quần chúng ưu tú và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xác định là nhiệm vụ thường xuyên và là một chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Trung ương, của Đảng uỷ các cấp và đặc biệt là các Nghị quyết của Đảng uỷ Công ty Quản lý bay miền Trung (QLBMT) như: Các Nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm của Đảng uỷ Công ty QLBMT, Chương trình số 310-CTr/ĐU ngày 15/01/2021 của Đảng uỷ QLBMT về kiểm tra giám sát năm 2021, các thông báo tiến độ phát triển Đảng của Đảng uỷ Công ty QLBMT. Đặc biệt, các Kế hoạch 102-KH/TVĐU ngày 08/9/2020 và Kế hoạch 400-KH/TVĐU ngày 13/4/2021 của  Đảng uỷ Công ty QLBMT về tổ chức hội nghị hướng dẫn viết lý lịch người xin vào Đảng. Tại hội nghị này, Chi bộ đã cử các đảng viên và các quần chúng ưu tú tham gia đầy đủ nên đã tiếp thu và gặt hái rất nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai và thực hiện các bước trong kế hoạch phát triển Đảng.

Kíp phó không lưu Phạm Nam Phương tại Lễ kết nạp Đảng viên

          Bên cạnh đó, từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát nguồn quần chúng ưu tú hiện có; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, qua đó tạo nguồn kết nạp Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện và tích cực phấn đấu xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn. Đa số các tổ chức như Công đoàn bộ phận Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên chi đoàn Không lưu đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, công đoàn viên ưu tú giới thiệu bổ sung vào nguồn phát triển đảng viên để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

          Trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ sẽ bồi dưỡng và kết nạp với số lượng hàng năm từ ba đến bốn đảng viên, bằng việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phân kỳ các công việc đối với từng quần chúng ưu tú, cử tham gia các lớp tập huấn về triển khai và viết lý lịch .v.v. Đến nay, công tác phát triển đảng viên mới tại chi bộ đã đạt được kết quả vượt bậc: Đến tháng 7/2021 Chi bộ đã kết nạp được 05 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra. Trong số các đảng viên mới được phát triển có 03 đồng chí là cán bộ kíp trưởng, kíp phó. Đến thời điểm hiện tại Chi bộ đã có 07/12 cán bộ kíp trưởng, kíp phó là Đảng viên Đảng CSVN, kết quả đó đã góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 là phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đa số cán bộ Kíp trưởng, Kíp phó của Trung tâm là đảng viên Đảng CSVN. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, nhất là trình độ học vấn ngày càng tăng, số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ lớn, đã góp phần làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức cơ bản thực hiện đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

          Xã hội càng phát triển, càng đặt ra những yêu cầu cao đối với công tác xây dựng đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên mới. Nói cách khác, công tác phát triển đảng viên mới là một khâu quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Do đó, cần phải làm thật tốt công tác này để làm sao Đảng ta thật sự thu hút được những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất về phẩm chất, năng lực, trí tuệ để kết nạp vào Đảng, chỉ có như vậy, Đảng ta mới có đủ uy tín, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo cách mạng.

          Để công tác phát triển đảng thật sự có chất lượng, các cấp ủy, tổ chức đảng phải xác định rõ công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Cần phải thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo một quy trình chặt chẽ, nghiêm túc: Từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, trong đó khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì chỉ có tạo nguồn, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Đảng những người ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ngược lại, nếu làm không tốt, không chỉ triệt tiêu tính tích cực phấn đấu của quần chúng mà tổ chức đảng, đảng viên sẽ mắc bệnh hẹp hòi, cầu toàn hoặc tùy tiện hạ thấp tiêu chuẩn và điều kiện của người vào Đảng, gây tác hại nhiều mặt, làm cho công tác phát triển đảng viên không thực hiện được yêu cầu đề ra. Do vậy, Chi bộ cần chủ động có kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng; phân công cấp ủy viên, các đoàn thể theo dõi, giúp đỡ.

          Để làm tốt các nhiệm vụ trên, chi uỷ Chi bộ, chính quyền và Công đoàn bộ phận Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận – Tại sân Đà Nẵng, Đoàn Thanh niên chi đoàn Không lưu cần tập trung đẩy mạnh mọi mặt về công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới nhằm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo sự tin tưởng, đồng thuận cao trong toàn Chi bộ, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để đoàn viên, CB-CNV và quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Đinh Ngọc – Chi bộ Trung tâm KSTCTS Đà Nẵng

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
An toàn-Điều hòa-Hiệu quả

Most Popular

Phản hồi gần đây