MIRATS HRM - Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự & Tác Nghiệp

MIRATS HRM Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự & Tác Nghiệp

Quản Lý Nhân Sự

Quản lý các đơn vị tổ chức, thông tin nhân viên, chấm công.

Quản lý công việc

Quản lý công việc, lịch trực, giao ca, trang thiết bị, báo cáo sự cố.

Dự án - tác nghiệp

Quản lý tiến trình công việc, tác nghiệp giữa các đơn vị, phòng ban.

Văn bản - Thông tin

Quản lý văn bản, công văn, thông tin liên lạc.

Dự án - công việc hiện tại